Plaża Mrzeżyno
Regulamin

Folga Resort

Regulamin obiektu

Regulamin rezerwacji w Folga Resort

I.       POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Ten dokument określa prawa i obowiązki Spółki oraz Klienta.

2.Usługi świadczone są przez Spółkę za pośrednictwem strony internetowej www.folgaresort.pl z użyciem Systemu rezerwacyjnego HotelSystems.pl oraz Systemu płatności Przelewy24.

3.Użyte poniżej terminy przyjmują następujące znaczenie:

3.1.Klient – dokonująca Rezerwacji osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.2.Opłata rezerwacyjna – opłata rezerwacyjna w wysokości 30% całej kwoty (w PLN, brutto) zamówionych przez Klienta Usług hotelarskich, zaokrąglona do pełnych złotówek.

3.3.Resort – Folga Resort, ul. Letniskowa 34, 72-330 Mrzeżyno, recepcja@folgaresort.pl, +48 506 280 618, zarządzana przez Spółkę.

3.4.Regulamin – ten dokument.

3.5.Spółka – Awest Plucińscy sp. k. z siedzibą w Resku (72-315), ul. Tadeusza Kościuszki 14C, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 2530341980, REGON: 367725523, KRS: 0000685816.

3.6.System rezerwacyjny HotelSystems.pl – system rezerwacyjny dostarczony przez Tomasza Długopolskie prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Długopolski Tomasz American.pl Tomasz Długopolski, ul. Szrenicka 46, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 6131029697, który służy do dokonania Rezerwacji na stronie internetowej www.folgaresort.pl.

3.7.Umowa rezerwacyjna (Rezerwacja) umowa zawierana pomiędzy Klientem a Spółką drogą elektroniczną, która uprawnia do zawarcia Umowy hotelowej, na zasadach przewidzianych w Regulaminie Resortu.

3.8.Umowa hotelowa umowa zawierana pomiędzy Klientem a Spółką w momencie odebrania Rezerwacji, pod warunkiem zaakceptowania Regulaminu Resortu, zapłaty pozostałej kwoty za wybrane przez Klienta Usługi hotelarskie i uiszczenia kaucji określonej w pkt. IV.1. Regulaminu.

3.9. Usługa hotelarska – dostępna na stronie internetowej www.folgaresort.pl: usługa noclegu w Resorcie, pakiety specjalne lub usługi dodatkowe.

 

II.WYMAGANIA TECHNICZNE

1.Aby dokonać Rezerwacji Klient musi dostęp do sieci Internet oraz posiadać adres e-mail, na który przychodzi wiadomość potwierdzająca dokonanie Rezerwacji (w przypadku ukończenia procesu Rezerwacji) albo wiadomość e-mail o konieczności uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej (w przypadku nieukończenia procesu Rezerwacji).

2.Aby uzyskać pomoc lub odpowiedź na jakiekolwiek pytanie związane z Rezerwacją, Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z Resortem: recepcja@folgaresort.pl, +48 506 280 618.

3.System rezerwacji HotelSystems.pl pozwala założyć Klientowi konto użytkownika, które Klient może wykorzystywać do obsługi wszystkich rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Systemu rezerwacji HotelSystems.pl (w tym również od innych dostawców usług noclegowych). Dostawcą usługi konta w Systemie rezerwacji HotelSystems.pl, który wyłącznie odpowiada za jego funkcjonowanie oraz określa wymagania techniczne konieczne do korzystania z tej usługi jest Tomasz Długopolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Długopolski Tomasz American.pl Tomasz Długopolski, ul. Szrenicka 46, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 6131029697.

4.Płatność za Rezerwację Klient może dokonać z wykorzystaniem Systemu płatności Przelewy24. Dostawcą usługi płatności określonej w pkt. III.1.3.a-b. Regulaminu jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu,  ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS: 0000347935, który wyłącznie odpowiada za realizację tej usługi i określa wymagania konieczne, aby z niej skorzystać.

III.  REZERWACJA

1.Aby dokonać Rezerwacji Klient musi podjąć następujące działania:

1.1.wybrać Usługę hotelarską;

1.2.wypełnić w formularzu wymagane dane osobowe oraz dodać ewentualne uwagi dotyczące Rezerwacji;

1.3.uiścić Opłatę rezerwacyjną poprzez jeden z wybranych sposobów płatności:

a.kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard);

b.płatności elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelewy24);

c.standardowy przelew bankowy.

2.Przy wybraniu sposobu płatności z pkt. 1.3.a. oraz 1.3.b. powyżej, Klient zostanie przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę Opłaty rezerwacyjnej za pośrednictwem Systemu płatności Przelewy24. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z Systemem płatności Przelewy24 za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System płatności Przelewy24 Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu Rezerwacji. E-mail potwierdzający dokonanie Rezerwacji zawiera: dane Klienta, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wysokość uiszczonej Opłaty rezerwacyjnej oraz kwotę do dopłaty w Resorcie.

3.Przy wybraniu sposobu płatności z pkt. 1.3.c. powyżej, Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie Rezerwacji wstępnej, która będzie potwierdzona po uiszczeniu Opłaty Rezerwacyjnej. Tak dokonana rezerwacja jest ważna przez 48h. Jeśli w tym czasie nie wpłynie płatności, Resort zastrzega sobie prawo jej anulacji. Po uiszczeniu Opłaty rezerwacyjnej Klient otrzyma e-maila potwierdzającego Rezerwację.

4.Opłata rezerwacyjna wynosi 30% całej kwoty (w PLN, brutto) zamówionych przez Klienta Usług hotelarskich i jest zaokrąglana do pełnych złotówek. Pozostałą do zapłaty kwotę za Usługi hotelarskie Klient uiszcza na miejscu w Resorcie przy odbiorze Rezerwacji celem zawarcia Umowy hotelowej. Na żądanie obsługi Resortu, Klient ma obowiązek okazać e-mail z potwierdzeniem uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej.

5.Rezerwacja uważana jest za dokonaną w momencie wysłania e-mail do Klienta z potwierdzeniem uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej i dokonania Rezerwacji. W przypadku braku otrzymania wiadomości e-mail, Klient powinien sprawdzić wiadomości SPAM bądź skontaktować się z Resortem.

6.Resort zastrzega sobie prawo odmowy dokonania Rezerwacji w przypadku braku wolnych pokoi w Resorcie. W takim przypadku, Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość o braku możliwości dokonania Rezerwacji. W tej sytuacji Resort zwróci (nie później niż w przeciągu 14 dni) uiszczoną Opłatę rezerwacyjną Klientowi przy użyciu takiego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył przy dokonywania Rezerwacji.

7.Uwagi wpisane przez Klienta w formularzu nie wiążą w żaden sposób Resortu. Resort nie gwarantuje ich spełnienia. Resort zastrzega sobie prawo do kontaktu e-mail lub telefonicznego z Klientem w celu ich omówienia oraz poinformowania o ich odpłatności. Stosowne informacje mogą zostać udzielone również przy odbiorze Rezerwacji. Usługi hotelarskie zamówione w uwagach zostaną zrealizowane dopiero po zaakceptowaniu warunków ich realizacji przez Klienta.

IV.  ZAWARCIE UMOWY HOTELOWEJ I POBYT W RESORCIE

1.Klient, który dokonał Rezerwacji, jest uprawniony do jej odebrania i zawarcia Umowy hotelowej. Umowa hotelowa zawarta zostanie pod warunkiem zaakceptowania Regulaminu Resortu, uiszczenia pozostałej kwoty zamówionych Usług hotelarskich (po odjęciu kwoty Opłaty rezerwacyjnej) oraz kaucji w wysokości 1000 zł brutto.

2.Klient przyjmuje do wiadomości, że:

2.1.naruszenie Regulaminu Resortu w wskazanych w nim przypadkach może skutkować rozwiązaniem Umowy hotelowej w trybie natychmiastowym. W tej sytuacji Klient będzie musiał natychmiast opuścić Resort.

2.2.kaucja służy zabezpieczeniu roszczeń Resortu powstałych na skutek szkody wyrządzonej w Resorcie przez Klienta. Kaucji zwracana jest Klientowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia pobytu w Resorcie, na zasadach wskazanych w Regulaminie Resortu.

3.W przypadku niezgodności tego Regulaminu z Regulaminem Resortu, pierwszeństwo mają postanowienia tego Regulaminu.

V.PRAWA I OBOWIĄZKI

1.Klient zgadza się przestrzegać warunków obowiązujących w Resorcie, w tym między innymi Regulamin Resortu oraz regulować wszelkie należności w terminie, a także przestrzegać wszystkich wytycznych, zasad i ograniczeń, w szczególności nałożonych przepisami prawa lub zaleceniami stosownych organów i służb, które obowiązują w Resorcie.

2.Klient jest zobowiązany do posługiwania się prawdziwymi danymi, w tym danymi osobowymi, co do których posługiwania się ma prawo.

3.Jeżeli Rezerwacja jest dokonywana dla osoby fizycznej prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w imieniu ww. podmiotu Rezerwacji może dokonać wyłącznie osoba należycie umocowana do reprezentowania ww. podmiotu.  Resort jest uprawniony w każdym czasie zażądać od osoby dokonującej Rezerwacji przesłania dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Klienta.

4.Klient zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami.

5.Resort zobowiązuje się do realizacji warunków dokonanej Rezerwacji.

VI.  MODYFIKACJA, ANULACJA I PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY REZERWACYJNEJ

1.Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy rezerwacyjnej.

2.W przypadku anulowania Rezerwacji na co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem, Resort zwróci Klientowi Opłatę rezerwacyjna w całości. W przypadku późniejszej anulacji bądź niestawienia się w Resorcie, Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. W nadzwyczajnych sytuacjach Resort na prośbę Klienta może zgodzić się na zmianę terminu Rezerwacji bądź jej warunków. W tym celu należy skontaktować się z Resortem. Ostateczna decyzja w tym względzie należy do Resortu.

VII.           ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór zarezerwowanych Usług hotelarskich i ich przydatność do potrzeb własnych jak i osób, dla których wykonuje Rezerwację.

2.Klient ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w tym przekazywanie błędnych informacji lub niestosowanie się do Regulaminu oraz Regulaminu Rezerwacji.

3.Resort ani dostawca Systemu rezerwacyjnego HotelSystems.pl nie ponoszą odpowiedzialności za przerwanie procesu wypełniania formularza rezerwacji na etapie wypełniania formularza (porzucenie koszyka zakupowego) przez Klienta. Wymagane jest ponowne rozpoczęcie wypełniania formularza rezerwacji przez Klienta.

4.Opuszczenie Resortu przed datą opłaconego pobytu w Resorcie lub nie skorzystania z Usług hotelarskich nie uprawnia Klienta do zwrotu uiszczonej ceny, chyba że Klient uzgodnił co innego z Resortem.

5.Resort ani dostawca Systemu rezerwacyjnego HotelSystems.pl nie ponoszą odpowiedzialności za:

5.1.niepoprawnie wpisane dane przez Klienta;

5.2.brak dostępu Klienta do sieci Internet lub ograniczenia w jego dostępności;

5.3.ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Klienta;

5.4.poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, a na które nie miał wpływu Resort;

5.5.poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej;

5.6.płatności realizowane z wykorzystaniem systemu płatności Przelewy24.

6.Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych umyślnie.

VIII.         REKLAMACJE

1.Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Resort na podstawie Regulaminu Klient może składać listownie lub drogą elektroniczną na dane Resortu wskazane w pkt. 3.3. Regulaminu.  Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w trakcie korzystania z Usług hotelarskich.

2.Resort udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej została złożona.

IX.   DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

1.Zasady przetwarzania danych osobowych oraz warunki ochrony prywatności określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://www.folgaresort.pl/polityka-prywatnosci.html.

2.Odbiorcami danych osobowych Klienta są następujące podmioty:

2.1.dostawca Systemu rezerwacyjny HotelSystems.pl;

2.2.dostawca systemu płatności Przelewy24 – PayPro S.A.

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Resort ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Wprowadzone zmiany obowiązują z chwilą ogłoszenia ich na stronie internetowej www.folgaresort.pl, z zastrzeżeniem, że Klienta, który dokonał Rezerwacji przez wprowadzonymi zmianami, obowiązuje Regulamin w wersji obowiązującej w dniu akceptacji Regulaminu przez Klienta.

2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory pomiędzy Resortem a Klientem, który rozpoczął dokonywanie albo dokonał Rezerwacji nie jako konsument będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Resortu.

3.W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

4.Informacje o możliwości korzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie i na stronach internetowych powiatowych rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspekcji Handlowych oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

4.1.https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;

4.2.https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

4.3.https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5.Klient będący konsumentem w celu polubownego rozwiązywania sporów, może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2024.